Křesťanská síť

Věčné evangelium

Věčné evangelium

Sdílet

 

Imad Awde

 

Než se Ježíš po svém vzkříšení vrátil do nebe, zanechal svým učedníkům velký úkol.

„Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16:15).

Žel v průběhu staletí došlo k velkému nedorozumění ohledně obsahu evangelia a mnozí hlásali jiné evangelium. „Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu“ (Galatským 1: 6), které nikdy nemůže zachránit a poskytnout pokoj, o kterém mluvil Ježíš.

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“ (Jan 14: 27).

Toto falešné evangelium má mnoho tváří, ale nevyhnutelně ve své podstatě představuje falešnou naději na spásu. Ať už se toto evangelium projevuje prostřednictvím legalismu nebo liberalismu, pokud Kristus není ve středu zájmu a pokud toto evangelium nezmění srdce a život věřícího, nestojí za to učit.

Jaké evangelium má být tedy kázáno všemu stvoření?

Podle mého názoru následující text shrnuje evangelium, ze všech textů v Bibli nejvíce:

„Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: „V tobě dojdou požehnání všechny národy.“ (Galatským 3: 8).

Samozřejmě to, co Pavel myslel citací z Genesis 12: 3, je to, že v semeni Abrahama (nebo- li v Kristu) budou požehnány všechny národy. To se stává zřejmým, když Pavel nadále předkládá své argumenty, zejména v Galatským 3: 16.

„Totéž platí pro zaslíbení daná Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle: „a semenům,“ ale v jednotném: „a tvému semeni,“ čímž je míněn Kristus.“ (Galatským 3: 16).

Věčné evangelium, které má být kázáno každému národu, rase a jazyku (Zjevení 14: 6, Marek 16: 15), je dobrou zprávou, že v Kristu, v zaslíbeném semeni, jsou požehnáni všichni. Každé duchovní požehnání je v jedné osobě, Ježíši Kristu. Přijetím Krista dostáváme my lidé vše, co nebe nabízí.

 „Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní?“ (Římanům 8: 32).

„Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno.“ (Jan 1: 12).

Lidé, kteří ho následovali, se Ježíše jednou zeptali: „Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?“ (Jan 6: 28). Stejnou otázku si dnes klade mnoho křesťanů: Co musíme udělat, abychom byli spaseni? Co od nás Bůh chce? Co od nás vyžaduje? Lidé dávají různé odpovědi. Někteří poukazují na zákon, jiní poukazují na konkrétní církev a někteří poukazují na lidské tradice. Přes všechna tato falešná evangelia však Ježíšova odpověď odhaluje každou lež.

„Ježíš jim odpověděl: „Toto je ten Boží skutek – abyste věřili v toho, kterého on poslal.“ (Jan 6: 29).

Aby se ve vašem životě mohla naplnit Boží vůle, musíte věřit v Jeho Syna, v němž jsme všichni naplněni (úplní).

„V něm (Kristu) je tělesně přítomná veškerá plnost Božství a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“ (Kolossenským 2: 9-10).

Evangelium je správně chápáno jako příslib života a spásy pro všechny, kdo přijímají Jeho Syna.

„Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6: 40).

Následující Ježíšova slova jsou jasná:

„Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, má věčný život.“ (Jan 6: 47).

Bůh slíbil, že zachrání a dá věčný život každému, kdo je ospravedlněn v Kristu. Čtení těchto slov přináší věřícímu neočekávanou radost a mír. Přesto Boží láska září ještě jasněji, když vidíme, jakým způsobem byli stvořeni Adam a Eva.

Když Bůh stvořil Adama, stvořil jej, aby byl jedno s Ním. Bible nám říká, že Adam byl stvořen k obrazu Božímu (Genesis 1: 26–27); nejen ve své fyzické formě, ale také ve své duchovní formě. Byl stvořen čistý, přímí, dobrý a spravedlivý (Kazatel 7:29). Byl oblečen a korunován slávou a ctí (Žalm 8: 5). Dostal autoritu nad celou Zemí (Genesis 1:28). 

Zamyslete se nad tím! Co musel Adam udělat, aby získal život, spravedlnost a autoritu nad celým světem? Nic! Byl již stvořen jako někdo, kdo již vlastnil spravedlnost a věčný život. Neudělal nic, aby si to zasloužil. Byl stvořen spravedlivým dříve, než byl zákon vyhlášen a než znal jakýkoli zákon a přesto ho byl poslušný. Na základě toho vidíme, že Adam byl stvořen se spravedlností bez zákona. To vyvolává otázku: Na jakém základě Bůh dal Adamovi všechna tato požehnání? Odpověď se nachází v následujících verších:

„Neboť v něm (v Kristu) bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá.“ (Kolossenským 1: 16-17).

Všimněte si, že říká „všechno bylo stvořeno pro Něj a skrze Něj.“ To zdůrazňuje skutečnost, že Ježíš je ten, skrze kterého bylo stvořeno všechno a také všechno bylo stvořeno pro Něho. A dále se říká, že všechno stvoření v Něm spočívá. Nacházejí v Něm svou existenci, podporu, život a požehnání. Všimněte si, co se píše u Jana 1.1-4:

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí.“ (Jan 1: 1–4).

Slovo – Ježíš, bylo u Boha od počátku, před stvořením. V této souvislosti nám bylo řečeno, „že v něm byl život a ten život byl pro lidi světlem“.

Jinými slovy, věčný život byl ve Slově, v Kristu, ještě před pádem, od samého počátku. Všechny stvořené bytosti dostávají svůj život tím, že přijímají Toho, v němž se život nachází. Písmo ho nazývá „Původce života“. (Skutky 3:15).

Takže, principem stvoření bylo to, že ve Slově všechny stvořené bytosti našly život a byly požehnány. Pokud jednoduše nahradíme „Slovo“ – „Kristem“, budeme mít následující zásadu: V Kristu jsou požehnáni všichni tvorové.

S tímto porozuměním, pokud porovnáme stvoření, (jak člověk přijímá život a spravedlnost) s evangeliem, kterým má být člověk spasen, můžeme si všimnout, že jsou totožné:

  • Slib, kterým byl člověk stvořen, je: V Kristu. V Kristu jsou požehnána všechna stvoření.
  • Slib, podle něhož bude člověk znovu vytvořen nebo spasen, je: V Kristu budou požehnány všechny národy . Galatským 3:8

„Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry; dopředu oznámilo Abrahamovi: V tobě budou požehnány všechny národy.“ (Galatským 3: 8)

Díky tomuto porozumění můžeme lépe pochopit, proč se evangelium nazývá „věčné evangelium“.  Zjevení 14: 6. Je věčné, protože existuje tak dlouho jako Bůh sám. Všechno, co Bůh udělal, udělal podle zaslíbení, že v Jeho Synu lze nalézt život a spravedlnost. Nová smlouva, která není ničím jiným než evangeliem, které jsme hledali, je tvrzením, že nic nezmění Boží „věčný záměr“ s člověkem.

„Podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Efezským 3:11).

Je to potvrzení, že i když se člověk hříchem oddělil od Boha a ztratil požehnání, která měl v Kristu, Boží slib, který pro něj měl, se nezměnil. Boží slib je dnes stejný jako od počátku lidské existence; kdo má Krista, má život. Stejný slib, který Bůh dal Adamovi bezplatně při stvoření, je platný i dnes a je dán zdarma všem věřícím hříšníkům.

„A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1. Jana 5: 11- 13).