Křesťanská síť

Kdo byl Melchisedech?

Kdo byl Melchisedech?

Sdílet

 

 

Nader Mansur

 

Identita Melchisedecha byla v průběhu let předmětem záhad a debat a stále nepřestává. Častokrát se setkáváme s fantastickými a kreativními představami o tom, kým tento muž skutečně byl. Toto velké utajení je z velké části výsledkem dvou hlavních faktorů:

  1.  je velmi málo písemných informací o jeho životě
  2.  to, jak je popsán v listu Židům.

 

Toto jsou dva hlavní důvody pro spekulace.

Můžeme skutečně zjistit totožnost této osoby? A proč na tom vůbec záleží?

 

Krátký popis života Melchisedecha

 

Stručná zpráva, kterou Bible o Melchisedechovi podává, začíná setkáním Melchisedecha s Abrahamem, který se vracel z mise zachránit Lota (Genesis 14:17-20). Byl prvním knězem zmíněným v Bibli a David jej ve Starém zákoně zmínil pouze jednou, v proroctví o Mesiáši a jeho oběti (Žalmy 110). Poslední zmínka o této osobě se nachází v Novém zákoně v listu Židům (kapitoly 5, 6 a hlavně 7). V Židům je jeden konkrétní verš, který popisuje Melchisedecha záhadným způsobem.

 

Záhadný verš

 

Klíčový verš, který posloužil k podnícení tvůrčích spekulací o tomto muži, je napsán u Židům 7:3, který popisuje Melchisedecha jako „bez otce, bez matky, bez rodokmenu, který nemá začátek svých dnů ani konec svého života, má také srovnání se Synem Božím, který zůstává knězem navždy.“ Mnozí usuzují, že tento popis naznačuje, že Melchisedech musel být nějaká božská bytost, protože o žádné jiné bytosti by se přece nedalo říci, že je bez původu, bez otce a matky nebo bez začátku a konce.

 

Kdo nebyl Melchisedech?

 

Znění a význam tohoto verše byl nepochopen a toto nepochopení bylo podnětem k vytvoření spekulativních představ o tomto muži. Mezi těmito myšlenkami je také populární, že Melchisedech byl božská bytost. Někteří předpokládají, že to byl ve skutečnosti Kristus, kdo se této generaci zjevil v těle. To samozřejmě není možné, protože Bible jasně říká, kdy Kristus přišel v těle. Stalo se to jen jednou a bylo to tak důležité, že nebeští andělé přišli, aby byli svědky této události. Navíc byl Melchisedech předobrazem Krista. Není možné, aby Kristus představoval určitý předobraz sebe sama. Melchisedech byl prý jako Kristus a Kristus byl prý z řádu Melchisedechova – což jasně rozlišuje mezi jedním a druhým.

 

Další populární myšlenkou je, že Melchisedech byl ve skutečnosti Duch svatý, který se zjevil v lidském těle. Považuji tuto myšlenku nejen za extrémně spekulativní, ale také za překroucení mnoha pravd evangelia.

 

  • Za prvé, Duch svatý není nezávislá bytost, která se může zjevit v těle.

 

  • Za druhé, potřebujeme jasný náznak, abychom ospravedlnili takovou zázračnou událost. Asi něco jako „a Duch svatý se stal tělem a přebýval mezi námi.“

 

Při absenci takových důkazů je nejen nebezpečné spekulovat, ale takové spekulace se stávají lehkomyslnými a směšnými a urážejí poselství evangelia.

 

Význam záhadného verše

 

Záhadný verš není tak záhadný, pokud porozumíme tomu, co se Pavel vlastně snažil říct. Nesnažil se popsat nadpřirozenou bytost, ale využívá nedostatek záznamů o původu Melchisedecha, aby ilustroval tento předobraz. Jiné biblické verše tento problém objasňují. Pavel ve skutečnosti věřil, že Melchisedech měl předky, ale že nebylo známo.

“Avšak ten, který nepochází z jejich rodokmenu, obdržel desátek od Abrahama a požehnal tomu, který měl zaslíbení.” (Židům 7:6).

Ve skutečnosti věřil, že Melchisedech je člověk a ne nějaká jiná bytost. Byla to lidská bytost s délkou života, která začala a skončila (ačkoli o tom v Bibli nemáme žádný záznam).

 

Co jsme se naučili?

 

Z krátké zmínky o této osobě se o něm můžeme dozvědět několik pozoruhodných věcí:

  1. Byl králem Salemu (později Jeruzaléma).
  2. Byl knězem Nejvyššího Boha.
  3. Přijal desátek od Abrahama a požehnal mu (byl učiněn větším než Abraham. Viz Židům 7:7).
  4. Byl to muž, kněz, král.
  5. Jeho předkové a jeho přesná totožnost nejsou zaznamenány.
  6. Slouží jako předobraz Krista, který je knězem svého řádu.

 

Zde je vedle sebe typ (Melchisedech) a antityp (Kristus). Je jasně vidět, že Melchisedech musel být člověk, aby mohl představovat správný typ Ježíše Krista jako človeka. Melchisedechovo kněžství pokračuje skrze osobu Krista.

 

Melchisedech:

Muž

Kněz

Král

 

Ježíš Kristus:

Muž

Kněz

Král

 

Židovská tradice

 

Pro zajímavost, židovská tradice identifikuje Melchisedeka jako Sema, syna Noeho, jednoho z těch, kteří přežili potopu. Toto porozumění je založeno na informacích o Melchisedechovi nalezených ve Starém zákoně. Židé viděli tuto osobu jako člověka, lidskou bytost (bez ohledu na to, který člověk to byl) a ne jako nadpřirozenou bytost. Tuto informaci nepochybně Pavel znal (když psal list Židům), který také Melchisedecha popsal jako muže (člověka). Jeho pointou bylo, že tento muž byl předobraz Krista.

 

Proč je to důležité?

 

Kristovo lidství (že Kristus byl člověk) představuje jeden ze základních pilířů naší křesťanské víry. To je to, co nás s Ním spojuje. Je to náš starší bratr. Melchisedech byl živým předobrazem toho, čím se Kristus jednoho dne stane.  Melchisedech jako kněz musel být člověkem a stejně tak Kristus se stal naším soucitným lidským knězem.

“Každý velekněz, který je brán z lidí, bývá ustanoven pro lidi v Božích věcech, aby přinášel dary a oběti za hříchy.” (Židům 5:1).

Je zajímavé, že každý kněz, který byl kdy zmíněn v Bibli, je lidská bytost. V Bibli nikde nenajdete, že by existoval kněz, který by nebyl člověkem. I Kristus se stal naším slavným veleknězem až poté, co na sebe vzal lidskou přirozenost.

“A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v Božích věcech, k usmíření hříchů lidu.” (Židům 2:17).

 

Závěr

 

Nepochopení identity Melchisedeka vedlo k nesčetným spekulacím a debatám, které zcela převrátil krásný typ znázorněný v Bibli. Melchisedech nebyl božskou bytostí, která se té generaci zjevila v těle. Tento koncept by snížil dopad na verš u Jana 3:16 a zavedl by  více prostředníků.

“Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (Jan 3:16).

Nebyl to ani Kristus, který by přišel v těle, aniž by se narodil z Marie – tato myšlenka vrhá bizarní světlo na Izajáše 9:5. 

“Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. (Izaiáš 9:5).

I když dostupných informací je málo, je jasné, že Melchisedech byl lidskou bytostí, která představovala Krista, který měl jednoho dne přijít na zem jako člověk (lidská bytost). Tento vztah představuje naši jistotu, že máme věrného a soucitného velekněze, který soucítí s našimi slabostmi.

“Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu.” (Židům 4:15).

Kristus je pravý kněz a každý pozemský kněz byl jeho předobrazem.