Křesťanská síť

Milované dítě Boží – přijď

Milované dítě Boží – přijď

Sdílet

 

 

Nina Vučinič

 

„Má snad Bůh nějaký prospěch z člověka? Copak Bůh není tam v nebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdy – jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ví? To se chceš držet té staré stezky, kterou kráčeli lidé zlí? Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?‘ Přitom jejich domy blahobytem naplnil. Poddej se Bohu a najdeš klid, takto ti vzejde blahobyt.” (Job 22:2,12,13,15,17,18,21).

 

Když se ve svém životě setkáte s těžkým obdobím a když máte pocit, že jste bezmocní, když jste zklamáni druhými, nebo ještě hůř, když jste zklamáni sami sebou, pamatujte, že jste ještě nikdy nedali Bohu šanci, aby pracoval ve vašem životě. I když si myslíte, že jste schopni života bez Boha, vaše nespokojenost prozrazuje, že to není možné. Ježíš také řekl, že bez Něho nemůžete dělat nic.

 

„…Neboť beze mne nemůžete dělat nic“ (Jan 15:5).

 

Svým zevnějškem můžete oklamat mnohé, ale Bůh vás vidí zevnitř takového, jaký ve skutečnosti jste. Netrpte kvůli prázdnotě, kterou cítíte uvnitř, ale považujte za ideální, aby v ní přebýval Bůh, protože k tomu jste byli stvořeni. On zná a rozumí nejlépe tvému srdci a záleží mu na tobě. Touží po tobě a čeká, až za ním přijdeš z vlastní vůle, kterou ti dal. Nikoho nenutí. Když ho přivoláš, odpoví ti.

 

„Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.” (Jeremiáš 33:3).

 

Nečekej, až se staneš dost dobrým na to, abys mohl přijít k Bohu. Bůh po tobě nežádá dokonalost, protože ví, že toho ani nejsi schopen dosáhnout. Nejprve musíš přijít k Bohu a On tě udělá takovým, jakým tě chce mít. Sám Ježíš řekl, že nepřišel na zem, aby povolal k pokání spravedlivé, ale hříšníky.

 

„Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš mistr jí s výběrčími daní a hříšníky?“ Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.‘ Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky.” (Matouš 9:10-13).

 

Přijď, otevři se Mu a vyznej všechno, co jsi ve svém životě udělal, řekl nebo co sis myslel a co jsi cítil a víš, že to nebylo dobré. Řekni Mu, za co se stydíš a co bys nikdy nikomu nepřiznal. Tak osvobodíš svou duši, opravdu. Neexistuje žádný hřích, který by ti Bůh neodpustil. Pokud ho požádáš o odpuštění, bez ohledu na to, jaký jsi hříšník, Bůh ti odpustí.

 

„Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a ochotný odpouštět, jsi hojný v milosrdenství ke všem, kdo k tobě volají.” (Žalm 86:5).

 

Přednes mu všechny své starosti. Promluv si s Ním o tom, co tě trápí. Vyjádři Mu všechny své potřeby, své obavy, očekávání, naděje, svou bolest a zklamání. Řekni Mu také o tom, co jsi v dětství vytrpěl, a za co neseš následky až do dnes. On vyléčí vše, co tě trápí.

 

„Měj rozkoš z Hospodina — on naplní prosby tvého srdce. Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat.(Žalm 37:4-5).

 

Najdi v Pánu své největší štěstí a On ti dá, po čem tvé srdce touží. Vrhni své životní starosti na Pána; spoléhej na něj a on ti pomůže.

 

„Uzdravuje ty, kdo mají zlomené srdce; obvazuje jejich rány.” (Žalm 147:3).

 

„Hle, přivedu mu zahojení a uzdravení, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.” (Jeremiáš 33:6).

 

Je nemožné, aby tě Bůh neslyšel, odmítl a nebo ignoroval. Bůh nikdy neopouští ty, kdo ho hledají.

 

„V tebe budou doufat ti, kdo znají tvé jméno, neboť ty, Hospodine, neopustíš ty, kteří tě hledají.” (Žalm 9:11).

 

Nezapomínej, že On je všemohoucí, vševědoucí a sám o sobě láska. Pokud Ho máte ve svém životě, dostanete mnohem víc, než si zasloužíte. Nemůže se dočkat, až k Němu přijdete, aby vás zcela ochránil a dal vám pokoj a naději.

 

„Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl a shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás zahnal, je Hospodinův výrok, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl.” (Jeremiáš 29:11-14).

 

„Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!” (Žalm 18:31).

 

Bůh se tě nikdy nevzdá. On je jediný, kdo tě nikdy nezklame a nikdy se k tobě neotočí zády. Nikdy tě nezanechá ani neopustí.

 

„Neboť on sám řekl: ‚Nezanechám tě, ani tě neopustím.” (Židům 13:5).

 

Nikdy tě nebude soudit.

 

„Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.” (Jan 3:17).

 

Bůh tě volá, aby ses k Němu vrátil, a aby ses měl v životě dobře a spokojeně. Promění tvé prokletí v požehnání, protože tě miluje.

 

„K Všemohoucímu když se navrátíš, on tě obnoví! Všemohoucí pak bude tvou rozkoší, až k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on tě vyslyší, své sliby tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojí, tvé cesty budou světlem zality. (Job 22:23,26-28).

 

„…a Hospodin, tvůj Bůh, ti změnil kletbu v požehnání, protože si tě Hospodin, tvůj Bůh, zamiloval.” (Deuteronomium 23:5).

 

Vím, že i když jsi slyšel, že Bůh je láska a že miluje všechny lidi, je pro tebe těžké uvěřit, že miluje právě tebe kromě tolika jiných lidí; ale je to pravda. Ano, miluje tě a jsi v Jeho očích vzácný.

 

„Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy.” (Izaiáš 43:4).

 

Bůh tě nemiluje tak jako člověk; podmíněně, jen když z toho něco má. Bůh tě miluje z vlastního zájmu. Bůh miluje bezpodmínečně a svrchovaně, protože je Láskou sám o sobě. Myslí na tebe, i když ty na Něho nemyslíš, chrání tě, i když o tom ani nevíš. Je vždy s tebou, ať už cítíš Jeho přítomnost nebo ne. Jsi Jeho drahé dítě. Stvořil tě, aby tě miloval, těšil se z tebe. Absolutně nic na této zemi mu nemůže zabránit v tom, aby tě stále miloval.

 

„Miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství.” (Jeremiáš 31:3).

 

Ježíš za tebe dal svůj život, když jsi byl ještě hříšník, aby ti dokázal, že Jeho láska k tobě nezávisí na tom, co jsi ty, ale na tom, jaký je On – Láska. Není nic, co by mohl udělat víc než to, co už udělal na kříži, aby ti dokázal, že tě miluje. Bůh ti již dokázal, že tě přijímá a že tě miluje. Investoval do tebe všechno.

 

„Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.” (Římanům 5:8).

 

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3:16).

 

Bůh tě miluje stejně jako svého Syna a Ježíšova modlitba to dokazuje.

 

„Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne.” (Jan 17:23).

 

Bůh je stále ochoten ti dokázat svou lásku. Modli se, aby ti ji dnes zjevil a On to udělá. Jeho láska k tobě se nemění, protože Bůh se nemění.

 

„Já Hospodin se neměním….” (Malachiáš 3:6).

 

Požádej Ho, abys Ho mohl lépe poznat, protože mnoho lidí Ho zkreslilo. Poznání Boha a Ježíše je přirovnáno k věčnému životu.

 

„A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.” (Jan 17:3).

 

Nikdo jiný než Ježíš Kristus by neměl být prostředníkem mezi tebou a Bohem. Jen tak navážeš osobní vztah s Kristem a Jeho Otcem.

 

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.” (1. Timoteovi 2:5).

 

Ježíš řekl, že vše, o co požádáte Otce v Jeho (Ježíšově) jménu, dostanete.

 

„Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá… Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.” (Jan 16:23.24).

 

„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.” (Matouš 7:7-8).

 

Důvěřuj Ježíši a uvidíš ve svém životě požehnání.

 

„Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Je jako strom zasazený u vody – zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody.” (Jeremiáš 17:7-8).

 

Přijmeš-li Krista do svého srdce, staneš se novým stvořením.

 

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!” (2. Korintským 5:17).

 

Z osobní zkušenosti chci, abyste věděli a pocítili to, co to znamená být bezstarostným, opečovávaným a milovaným Božím dítětem, které má klid bez ohledu na okolnosti, ve kterých se nachází.

 

Bůh tě během tvého života volá různými způsoby, aby ses k Němu vrátil, někdy tě volá prostřednictvím lidí, někdy prostřednictvím svědomí, někdy prostřednictvím textu, jako je tento. Věřím, že toto je Boží volání pro tebe. Neboj se vykročit do nového života.

 

„Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!” (Izaiáš 41:13).

 

„Hospodin je má síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, mé srdce jásá, svou písní chci mu děkovat!” (Žalm 28:7).